Kiến thức xã hộiNo Comments

Giải đáp ngay một số các khái niệm cơ bản cần biết về GDP, cũng như cách tính GDP và phân biệt GDP và GNP một cách rõ ràng, dễ hiểu nhất. Thông tin dưới đây sẽ cho bạn biết điều đó.

gdp là gì

Danh nghĩa của GNP, GNI và GDP là gì

– GDP là gì? : GDP viết tắt của Gross Domestic Product đó là tổng sản phẩm quốc nội hay tổng sản phẩm nội địa. Là giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một lãnh thổ nhất định (thường là quốc gia) trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm). Các sản phẩm tính luôn cả sản phẩm của công ty nước ngoài và công ty nội địa. Bao gồm tất cả các ngành nghề sản xuất, dịch vụ, du lịch…

– GNI là gì? ( viết tắt của Gross National Income) : Là chỉ tiêu kinh tế chỉ tổng thu nhập quốc gia tính trong một thời gian nhất định ( thường là một năm).

– GNP là gì? ( viết tắt của Gross National Product) : Là chỉ tiêu đo lường tổng giá trị thị trường của tất cả các hàng hóa. và dịch vụ cuối cùng được sản xuất bằng yếu tố sản xuất của một quốc gia trong một thời gian nhất định, thường là một năm. ( Tổng sản phẩm quốc gia).

gdp là gì

GDP là gì, đơn vị, cách tính và ý nghĩa

Đơn vị, cách tính và ý nghĩa của GDP

Phương pháp tính GDP

* Tính tổng chi tiêu (Phương pháp chi tiêu)

Phương pháp này tính tổng sản phẩm quốc nội của một quốc gia là tổng cộng tất cả số tiền mà các hộ gia đình trong quốc gia sử dụng để mua sẵm và sử dụng dịch vụ. Như vậy ta có thể nhanh chóng tính tổng sản phẩm quốc gia bằng cách tính tổng chi tiêu hàng hóa và dịch vụ của mỗi gia đình cuối cùng hàng năm.
GDP=C+G+I+NX
Trong đó:
C là tiêu dùng của hộ gia đình
G là tiêu dùng của chính phủ
I là tổng đầu tư
I=De+In
De – depreciation  là khấu hao
In – net investment là khoản đầu tư ròng (khoản chi tiêu mở rộng quy mô của tư bản hiện vật)
NX là cán cân thương mại
NX=X-M
X (export) là xuất khẩu
M (import) là nhập khẩu

* Phương pháp chi phí (PP thu nhập)

Như vậy theo phương pháp thu nhập tổng sản phẩm quốc nội GDP bằng tổng thu nhập từ các yếu tố tiền lương (wage), tiền lãi (interest), lợi nhuận (profit) và tiền thuê (rent) sinh ra trong nền kinh tế nội địa; đó cũng chính là tổng chi phí sản xuất các sản phẩm cuối cùng của nền kinh tế quốc gia đó.
GDP=W+R+i+Pr+Ti+De
Trong đó:
W là tiền lương
R là tiền cho thuê tài sản
i là tiền lãi
Pr là lợi nhuận
Ti là thuế gián thu ròng
De là phần hao mòn (khấu hao) tài sản cố định

* Phương pháp giá trị gia tăng

Giá trị gia tăng của doanh nghiệp ký hiệu là (VA), giá trị tăng thêm của một ngành (GO), như vậy giá trị tăng thêm của nền kinh tế là GDP
VA = Giá trị thị trường sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp – Giá trị đầu vào được chuyển hết vào giá trị sản phẩm trong quá trình sản xuất
Giá trị gia tăng của một ngành (GO)
GO =∑ VAi (i=1,2,3,..,n)
Trong đó:
VAi là giá trị tăng thêm của doanh nghiệp i trong ngành
n là số lượng doanh nghiệp trong ngành
Giá trị gia tăng của nền kinh tế GDP
GDP =∑ GOj (j=1,2,3,..,m)
Trong đó:
GOj là giá trị gia tăng của ngành j
m là số ngành trong nền kinh tế.

GDP bình quân đầu người là gì?

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người tại một thời điểm nào đó bằng GDP của quốc gia (thời điểm đó )chia cho dân số (thời điểm đó) đang sống và làm việc tại quốc gia cụ thể.

GDP bình quân đầu người phản ánh chính xác mức thu nhập đời sống quốc gia đó ở mức độ tương đối. Những quốc gia có tổng GDP cao những chưa chắc quốc gia có mức sống cao.

Phân biệt thế nào là GDP và GNP

gdp là gì

GDP vs GNP

GNP viết tắt là Gross National Product hay còn gọi là Tổng sản lượng quốc gia hay Tổng sản phẩm quốc gia là một chỉ tiêu kinh tế đánh giá sự phát triển kinh tế đất nước tính bằng tổng giá trị bằng tiền của các sản phẩm cuối cùng và dịch vụ công dân của một nước làm ra trong một khoảng thời gian (1 năm) không kể làm ra ở đâu (trong hay ngoài nước).

Thu nhập được tính vào GNP, phụ thuộc vào ai là chủ sở hữu các yếu tố sản xuất chứ không phải việc sản xuất diễn ra ở đâu.

So sánh GDP và GNP

Giống nhau:

– Khái niệm chung được sử dụng trên toàn thế giới.

– Lĩnh vực kinh tế vĩ mô

– Đánh giá sự phát triển kinh tế quốc gia

– Tính toán dựa trên công thức xác định

– Con số cuối cùng của một quốc gia/năm

Khác nhau về bản chất

– GDP là Tổng sản phẩm quốc nội hay Tổng sản phẩm nội địa (trong nước)

– GNP là Tổng sản lượng quốc gia (trong & ngoài nước)

GNP có nghĩa rộng hơn GDP bởi khái niệm GNP gồm cả Tổng sản lượng quốc gia có nghĩa là tính cả nguồn thu từ ngoài đất nước, lãnh thổ, còn với GDP chỉ trong lãnh thổ của quốc gia cụ thể nào đó.

Khác nhau về công thức

Công thức GDP là tổng tiêu dùng: GDP = C + I + G + NX

Công thức GNP là tổng sản phẩm quốc gia: GNP = C + I + G + (X – M) + NR

C = Chi phí tiêu dùng cá nhân

I = Tổng đầu tư cá nhân

G = Chi phí của nhà nước

NX = “xuất khẩu ròng” nền kinh tế

X = Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ

M = Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ

NR= Thu nhập ròng từ các hàng hóa và dịch vụ đầu tư ở tại nước ngoài.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu GNP, GNI, GDP là gì. Ngoài ra còn cách tính, đơn vị và GDP đầu người cung cấp một lượng kiến thức nhất định cho các bạn muốn tìm hiểu về kinh tế.

 

 

Comment closed!