1001 câu hỏi-Kiến thức xã hộiNo Comments

Anh quantri DN

Quản trị là những cách thức, những thủ đoạn để đưa một tổ chức với những nguồn lực hữu hạn đạt đến một mục tiêu được đề ra của tổ chức đó.

Quản lý là việc quản trị của một tổ chức, cho dù đó là một doanh nghiệp, một tổ chức phi lợi nhuận hoặc cơ quan chính phủ. Quản lý bao gồm các hoạt động thiết lập chiến lược của một tổ chức và điều phối các nỗ lực của nhân viên (hoặc tình nguyện viên) để hoàn thành các mục tiêu của mình thông qua việc áp dụng các nguồn lực sẵn có, như tài chính, tự nhiên, công nghệ và nhân lực . Thuật ngữ “quản lý” cũng có thể chỉ những người quản lý một tổ chức.

Các nhà khoa học xã hội học nghiên cứu quản lý như một ngành học thuật, điều tra các lĩnh vực như tổ chức xã hội và lãnh đạo tổ chức . [1] Một số người học quản lý tại các trường cao đẳng hoặc đại học. Các bằng cấp chính về quản lý bao gồm Cử nhân Thương mại (B.Com. ) Cử nhân Quản trị kinh doanh (BBA. ) Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA.) Và, đối với khu vực công, Thạc sĩ Quản trị Công (MPA). Các cá nhân muốn trở thành chuyên gia quản lý hoặc chuyên gia, nhà nghiên cứu quản lý hoặc giáo sư có thể hoàn thành Tiến sĩ Quản lý (DM), Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) hoặc Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh hoặc Quản lý.

Các tổ chức lớn hơn thường có ba cấp quản lý, thường được tổ chức theo một cấu trúc phân cấp, kim tự tháp:

 • Quản lý cấp cao, chẳng hạn như thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành (CEO) hoặc Chủ tịch của một tổ chức. Họ đặt ra các mục tiêu chiến lược của tổ chức và đưa ra quyết định về cách thức tổ chức tổng thể sẽ hoạt động. Các nhà quản lý cấp cao thường là các chuyên gia cấp điều hành và đưa ra định hướng cho quản lý cấp trung, những người trực tiếp hoặc gián tiếp báo cáo với họ.
 • Quản lý cấp trung, các ví dụ trong số này sẽ bao gồm các nhà quản lý chi nhánh, quản lý khu vực, quản lý bộ phận và quản lý bộ phận, những người cung cấp phương hướng cho các nhà quản lý tuyến đầu. Các nhà quản lý cấp trung truyền đạt các mục tiêu chiến lược của quản lý cấp cao tới các nhà quản lý tiền tuyến.
 • Quản lý thấp hơn, chẳng hạn như giám sát viên và trưởng nhóm tiền tuyến, giám sát công việc của nhân viên thường xuyên (hoặc tình nguyện viên, trong một số tổ chức tình nguyện) và đưa ra định hướng về công việc của họ.

Trong các tổ chức nhỏ hơn, một người quản lý cá nhân có thể có phạm vi rộng hơn nhiều. Một người quản lý có thể thực hiện một số vai trò hoặc thậm chí tất cả các vai trò thường được thấy trong một tổ chức lớn.

Các đề tài về quản lý

Quản lý trong kinh doanh hay quản lý trong các tổ chức nhân sự nói chung là hành động đưa các cá nhân trong tổ chức làm việc cùng nhau để thực hiện, hoàn thành mục tiêu chung. Công việc quản lý bao gồm 5 nhiệm vụ (theo Henry Fayol): xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ huy, phối hợp và kiểm soát. Trong đó, các nguồn lực có thể được sử dụng và để quản lý là nhân lực, tài chính, công nghệ và thiên nhiên.

Quản lý nói chung hay quản lý doanh nghiệp nói riêng bao gồm những đề tài chính sau:

Nhiệm vụ cơ bản của quản lý

 • Hoạch định: xác định mục tiêu, quyết định những công việc cần làm trong tương lai (ngày mai, tuần tới, tháng tới, năm sau, trong 5 năm sau…) lên các kế hoạch hành động.
 • Tổ chức: sử dụng một cách tối ưu các tài nguyên được yêu cầu để thực hiện kế hoạch.
 • Bố trí nhân lực: phân tích công việc, tuyển mộ phân công từng cá nhân cho từng công việc thích hợp.
 • Lãnh đạo/Động viên: Giúp các nhân viên khác làm việc hiệu quả hơn để đạt được các kế hoạch (khiến các cá nhân sẵn lòng làm việc cho tổ chức).
 • Kiểm soát: Giám sát, kiểm tra quá trình hoạt động theo kế hoạch (kế hoạch có thể sẽ được thay đổi phụ thuộc vào phản hồi của quá trình kiểm tra).

Cơ cấu chính sách kinh doanh

 • Nhiệm vụ (mission) kinh doanh là mục đích rõ ràng nhất của một doanh nghiệp.
 • Tầm nhìn (vision) của việc kinh doanh phản ánh những nguyện vọng của doanh nghiệp cũng như chỉ rõ phương hướng phát triển và đích đến trong tương lai của doanh nghiệp đó.
 • Mục tiêu (objectives) kinh doanh có quan hệ mật thiết với hệ quả của các hoạt động mà mỗi nhiệm vụ nhất định nhắm vào.
 • Chính sách (policy) kinh doanh là một hướng dẫn bao gồm những quy định, mục tiêu cùng những điều lệ có thể được dùng trong việc ra quyết định của những nhà quản lý. Chính sách cần phải dễ điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn đồng thời phải dễ truyền đạt và dễ hiểu đối với công nhân viên.
 • Chiến lược (strategy) kinh doanh của doanh nghiệp liên hệ chặt chẽ với sự kết hợp hài hòa giữa phương hướng hoạt động trong tương lai, cũng như là các nguồn lực sẽ được sử dụng, để xác định được tầm nhìn của việc kinh doanh và các mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp. Đó là một hướng dẫn tới những nhà quản lý, quy định họ nên cấp phát và sử dụng các yếu tố sản xuất như thế nào để tạo nên lợi thế trong kinh doanh. Bước đầu, họ có thể giúp các nhà quản lý tìm ra loại hình kinh doanh phù hợp.

Làm thế nào để thực hiện các chính sách và chiến lược kinh doanh?

 • Tất cả các chính sách và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp phải được đưa ra bàn luận và thống nhất với các cấp quản lý và các bộ phận khác.
 • Nhà quản lý phải hiểu thực hiện các chính sách và chiến lược ở đâu và như thế nào.
 • Mỗi ban ngành đều phải có một kế hoạch hành động cụ thể.
 • Các chính sách và chiến lược kinh doanh cần được xem xét và nghiên cứu lại một cách thường xuyên.
 • Các kế hoạch đề phòng bất ngờ cần được nghiên cứu để có thể ứng phó kịp thời với những thay đổi của môi trường kinh doanh.
 • Các nhà quản lý cấp cao của doanh nghiệp cần đánh giá quá trình hoạt động kinh doanh một cách thường xuyên.
 • Để việc kinh doanh phát triển thuận lợi, môi trường kinh doanh tốt là một trong những yếu tố tối quan trọng.

Phát triển các chính sách và chiến lược kinh doanh

 • Nhiệm vụ, mục tiêu, ưu điểm, nhược điểm của các phòng ban cần được nghiên cứu cụ thể để xác định rõ vai trò của từng bộ phận trong việc hoàn thành nhiệm vụ chung của doanh nghiệp.
 • Phương pháp dự báo phác thảo được một bức tranh xác thực về môi trượng kinh doanh trong tương lai.
 • Một bộ phận kế hoạch cần được thành lập để đảm bảo các kế hoạch đề ra là nhất quán và các chính sách, chiến lược kinh doanh đều nhắm tới chung một mục đích và nhiệm vụ của doanh nghiệp.
 • Các kế hoạch đề phòng bất trắc cần được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Để cho các chính sách riêng của từng phòng ban có thể được thực hiện, tất cả các chính sách chung của doanh nghiệp cần được đưa ra nghiên cứu và bàn bạc trước các cấp quản lý và các bộ phận chức năng trong công ty.

Các chính sách và chiến lược trở nên phù hợp với kế hoạch kinh doanh ở điểm nào?

 • Các chính sách và chiến lược của doanh nghiệp đưa ra cho các quản lý cấp trung và cấp thấp các ý tưởng, kế hoạch hành động cho từng phòng ban.
 • Các chính sách và chiến lược này là một bộ khung cho các kế hoạch và các quyết định của doanh nghiệp.
 • Các quản lý trung cấp và hạ cấp có thể đưa ra những kế hoạch làm việc riêng cho các phòng ban dựa trên chiến lược chung của doanh nghiệp.

Các cấp quản lý và hệ thống thứ bậc

Việc quản lý trong các tổ chức, doanh nghiệp lớn thường được chia làm 3 bậc lớn:

Quản lý cao cấp

 • Yêu cầu một nguồn kiến thức rộng rãi về các vai trò và kỹ năng quản lý.
 • Có nhận thức tốt về các yếu tố ngoại cảnh có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là thị trường.
 • Các quyết định của các nhà quản lý cao cấp thường mang tính dài hạn.
 • Quyết định của các nhà quản lý cao cấp phải dựa trên các quá trình phân tích, chỉ đạo, các nghiên cứu liên quan tới nhận thức, hành vi, mức độ tham gia hoạt động kinh doanh của các nhân viên.
 • Có trách nhiệm với các quyết định mang tính chiến lược.
 • Có khả năng vạch ra các kế hoạch làm việc hiệu quả cho doanh nghiệp.
 • Về mặt bản chất, nhà quản lý cao cấp chính là người điều hành cả doanh nghiệp.

Quản lý trung cấp

 • Nhà quản lý trung cấp cần có một nguồn kiến thức chuyên ngành về một số nhiệm vụ quản lý.
 • Có trách nhiệm về việc thực hiện các quyết định của quản lý cấp cao.

Quản lý hạ cấp

 • Cấp quản lý này có nhiệm vụ đảm bảo các kế hoạch và quyết định cúa hai cấp quản lý cao hơn được thực hiện.
 • Các quyết định của quản lý cấp này chỉ mang tính thời vụ (ngắn kỳ).

Vai trò của nhà quản lý

Vai trò giao tiếp, quan hệ

 • Đối với bên ngoài là đại diện cho tập thể mà người đó quản lý.
 • Đối với bên trong là lãnh đạo, liên kết mọi người để hoàn thành mục tiêu chung
Vai trò thông tin
 • Thu thập thông tin từ cấp dưới
 • Phổ biến thông tin từ cấp trên
 • Cung cấp thông tin cho bên ngoài

Vai trò quyết định

Đây là vai trò quan trọng nhất của người quản lý. Nhà quản lý là người có quyền quyết định và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Kỹ năng của nhà quản lý

Nhà quản lý nói chung cần phải có các kỹ năng sau:

 1. Kỹ năng kỹ thuật, chuyên môn: khả năng thực hiện một công việc cụ thể
 2. Kỹ năng tư duy, nhận thức: khả năng nắm bắt, nhận thức thông tin, cơ hội, nguy cơ
 3. Kỹ năng nhân sự: khả năng giao tiếp, lãnh đạo, động viên…

Tùy vào nhà quản lý đang ở vị trí nào mà yêu cầu đối với các kỹ năng đó có thể khác nhau.

Phẩm chất cần có của nhà quản lý

 • Có khả năng giao tiếp tốt với mọi người.
 • Có khả năng ra quyết định một cách nhanh chóng.
 • Có tính logic, phân tích và lập luận một cách chặt chẽ.
 • Có khả năng động viên và lãnh đạo mọi người.
 • Có thể làm việc hiệu quả, nhanh chóng và không rời khỏi khi công việc chưa hoàn thành.
 • Có khả năng thuyết phục mọi người làm việc.
 • Có khả năng ra những mệnh lệnh.
 • Có một khả năng về chuyên môn nhất định.

Các lĩnh vực quản lý

 • Quản lý hành chính
 • Quản lý hiệp hội
 • Quản lý thay đổi
 • Quản lý thông tin
 • Quản lý yếu tố ràng buộc
 • Quản lý chi phí
 • Quản lý khủng hoảng
 • Quản lý quan hệ khách hàng
 • Quản lý thu nhập
 • Quản lý xí nghiệp
 • Quản lý trang thiết bị
 • Quản lý tương tác với con người
 • Quản lý quá trình tích hợp
 • Quản lý tri thức
 • Quản lý bất động sản
 • Quản lý hậu cần
 • Quản lý tiếp thị
 • Quản lý kinh doanh
 • Quản lý hoạt động
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý chương trình
 • Quản lý dự án
 • Quản lý quy trình
 • Quản lý sản phẩm
 • Quản lý chất lượng
 • Quản lý tài nguyên
 • Quản lý rủi ro
 • Quản lý kĩ năng
 • Quản lý chi tiêu
 • Quản lý stress
 • Quản lý đầu vào
 • Quản lý hệ thống
 • Quản lý nhân tài
 • Quản lý nghệ sĩ
 • Quản lý thời gian
 • Quản lý giáo dục

Những định nghĩa

Theo Mary Parker Follett: quản trị là nghệ thuật đạt được mục đích thông qua người khác.

 • Koontz và O’ Donnel: quản trị là thông qua nhiệm vụ của nó, cho rằng nhiệm vụ cơ bản của quản trị là “thiết kế và duy trì 1 môi trường mà trong đấy những cá nhân làm cho việc sở hữu nhau trong các nhóm với thể hoàn tất các nhiệm vụ và những đích đến đã định”.
 • Mary Parker Follett nghĩ rằng “quản trị là nghệ thuật đạt được mục đích thông qua người khác”.
 • James Stoner và Stephen Robins: “Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, quản lý và dẫn dắt tập thể và kiểm soát những hoạt động của các thành viên trong tổ chức và dùng đa số các nguồn lực khác của tổ chức nhằm thành đạt đề ra” •“Quản trị là sự gây ảnh hưởng mang hướng đích của chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị nhằm đạt được các kết quả cao nhất mang mục tiêu đã định trước”
 • Ý kiến khác: Quản trị là sự gây ảnh hưởng có hướng đích của chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị nhằm đạt được các kết quả cao nhất có mục tiêu đã định trước.
 • ví như xét riêng từng từ một thì ta với thể giải thích như sau:

Quản: là đưa đối tượng vào khuôn mẫu quy định sẵn.

Trị: là dùng quyền lực buộc đối tượng nên làm cho theo khuôn chiếc đã định. Trường hợp đối tượng không thực hiện đúng thì sẽ áp dụng một hình phạt nào đấy đủ mạnh, đủ sức thuyết phục để buộc đối tượng phải thi hành nhằm thành đạt.

Điều kiện quản trị •Có chủ thể quản trị và đối tượng quản trị •Có mục tiêu cho cả chủ thể và đối tượng •Có nguồn lực

Quản trị sở hữu thiết yếu trong tổ chức

Khái niệm tổ chức: sự bố trí người một bí quyết mang hệ thống nhằm thực hiện một mục đích nào đó. Đặc điểm của tổ chức: -Hình thành và tồn tại vì một mục đích nào đó -Là tập hợp gồm nhiều thành viên -Được xây dựng theo một trật tự nhất định

Vai trò quản trị trong tổ chức •Giúp tổ chức nhằm thành đạt chung •Tạo lập và duy trì 1 môi trường nội bộ thuận lợi nhất cho mỗi cá nhân •Phát huy năng lực của mỗi cá nhân •Sử dụng hiệu quả nguồn lực có giới hạn

Quản trị là công nghệ và nghệ thuật và là 1 nghề

 • Tính công nghệ của quản trị thể hiện:

– khoa học quản trị xây dựng nền lý thuyết về quản trị, giúp nhà quản trị cách tư duy hệ thống, khả năng tìm hiểu và nhận diện đúng bản chất vấn đề và những công nghệ để xử lý vấn đề phát sinh.

•Quản trị học là khoa học tìm hiểu tìm hiểu về công việc quản trị trong tổ chức thành những nguyên tắc, lý thuyết mang thể áp dụng cho các tình huống quản trị.

khoa học quản trị cung ứng cho các nhà quản trị:

•những bí quyết khoa học nhằm xử lý các vấn đề quản trị

•những quan niệm, ý niệm nhằm phân tích, xem xét và nhận diện bản chất vấn đề

•những khoa học đối phó có những vấn đề trong công việc

– Tính kỹ thuật đòi hỏi nhà quản trị phải suy luận công nghệ để giải quyết vấn đề, không cần dựa tham gia suy nghĩ chủ quan, cá nhân.

 • Tính nghệ thuật của quản trị thể hiện:

Tính nghệ thuật: là sự tinh lọc kiến thức để vận dụng ưng ý trong từng lĩnh vực, từng tình huống

– Nghệ thuật là sự tinh lọc kiến thức để vận dụng ưng ý trong từng lĩnh vực, trong từng tình huống.

Ví dụ trong một số lĩnh vực sau:

+ Nghệ thuật tiêu dùng người.

+ Nghệ thuật PR.

+ Nghệ thuật giao tiếp, ứng xử.

+ Và trong bất cứ một lĩnh vực nào khác.

 • Mối quan hệ giữa công nghệ và nghệ thuật:

Mối quan hệ giữa khoa học và nghệ thuật:

•Nghệ thuật bao giờ cũng buộc phải dựa trên nền tảng là sự hiểu biết về công nghệ. Công nghệ và nghệ thuật quản trị ko đối lập nhau mà bổ sung cho nhau. Kỹ thuật vững mạnh thì nghệ thuật quản trị cũng tăng trưởng theo.

•Nắm được công nghệ quản trị, nhà quản trị sẽ giảm bớt được các nguy cơ thất bại trong kinh doanh.

•Nắm được nghệ thuật quản trị, sẽ giúp nhà quản trị giữ được sự khó sụp đỗ trong marketing.

– Nắm được công nghệ quản trị, sẽ hạn chế nguy cơ thất bại trong buôn bán.

– Nắm được nghệ thuật quản trị, sẽ giúp nhũng nhà quản lý giữ được sự bền vững trong kinh doanh.

 • quản trị là một nghề được thể hiên:

+ Quản trị là 1 nghề được training một cách hệ thống thông qua các chương trình hoàn chỉnh trong các hệ thống giáo dục trên thế giới.

+ Nghề quản trị có tính giỏi.

+ thu nhập từ việc thực hiện nghề sở hữu khả năng đảm bảo cuộc sống cho người thực hiện nó

Chức năng của quản trị

những chức năng của quản trị

các nhà quản trị là người quản trị thấp quảng thời gian và tiềm lực, nhân thức nhìn nhận thời cơ và buộc phải biết tận dụng thời cơ đó.

 • Hoạch định:

– đánh giá nguồn lực và thực trạng của tổ chức.

– Chức năng xác định mục tiêu phải đạt được.

– Đề ra chương trình hành động để đạt mục tiêu trong từng khoảng thời gian nhất định.

– Đưa ra những lộ trình khai thác cơ hội và tránh bất trắc của môi trường.

 • Tổ chức:

– Chức năng tạo dựng 1 môi trường nội bộ thuận tiện để hoàn thành mục tiêu.

– Xác lập 1 cơ cấu tổ chức và thiết lập thẩm quyền cho các bộ phận, cá nhân, tạo sự phối hợp ngang, dọc trong hoạt động của tổ chức.

 • lãnh đạo là chỉ huy nhân tố con người sao cho tổ chức đạt tới đích đến. Nó bao gồm việc chỉ định đúng tài nguyên và phân phối một hệ thống hỗ trợ hiệu quả. Lãnh đạo đề nghị kĩ năng trò chuyện và ứng xử cao và khả năng thúc đẩy đa số người. 1 Trong các vấn đề quyết định trong công tác lãnh đạo là mua được sự cân bằng giữa yêu cầu của nhân lực và hiệu quả cung ứng.
 • kiểm tra là chức năng để xem xét chất lượng trong tiến trình triển khai và chỉ ra sự chệch hướng sở hữu khả năng diễn ra hoặc đã diễn ra từ kế hoạch của tổ chức. Mục đích của chức năng này là để đảm bảo hiệu quả trong lúc kiểm soát kỉ luật và môi trường ko rắc rối. Kiểm tra bao gồm quản lý thông tin, xác định hiệu quả của thành tích và đưa ra các hành động tương ứng kịp thời.

căn nguyên các chức năng quản trị

– Năm 1916, nhà quản trị nổi danh người Pháp Henry Fayol nghĩ rằng quản trị sở hữu 5 chức năng: hoạch định, tổ chức, chỉ huy, khảo sát, điều chỉnh.

– Sau đó 7 năm, vào năm 1923 Lyther Guilick và Lyndal Urwich chia thành 7 chức năng: hoạch định, tổ chức, nhân lực, triển khai, phối hợp, kiểm định, vốn.

– tới thập niên 60 của thể kỷ XX, Harold Koontz và Cyril O’donnell nêu lên 5 chức năng: lộ trình, tổ chức, nhân lực, quản lý và dẫn dắt tập thể, kiểm định.

– tới thập niên 80 của thế kỷ XX, James Stoner và Stephen P.Robbins chia thành 4 chức năng: hoạch định, tổ chức, quản lý và dẫn dắt tập thể, kiểm tra.

Cấp độ Quản trị

 • Cấp Quốc gia: Quản trị Quốc gia;
 • Cấp Doanh nghiệp: Quản trị Doanh nghiệp;
 • Cấp Cá nhân: Quản trị Bản thân.

Nhà quản trị

Thế nào là nhà marketing

 • Khái niệm: nhà trao đổi hàng hóa là người sáng lập ra siêu thị, giữ quyền mang và quản lý, vận hành những hoạt động trao đổi hàng hóa
 • Mục đích: chọn kiếm lợi nhuận, tự khẳng định bản thân mình, hay thỏa mãn nhu cầu sáng tạo……
 • Đặc điểm:

– Là người mang chí tiến thủ, mang cao vọng.

– chấp nhận rủi ro lớn.

– Muốn khẳng định mình.

Thế nào là nhà quản trị

– Nhà quản trị là các người chịu trách nhiệm quản lý, vận hành 1 bộ phận hay cả tổ chức.

– những người ko thực hiện công tác quản lý và điều hành được gọi là người thừa hành.

các cấp quản trị trong tổ chức

 • Quản trị viên cấp cao (Top managers): Đưa ra các quyết định chiến lược.
 • Quản trị viên cấp trung (Middle Managers): Đưa ra những quyết định chiến thuật.
 • Quản trị viên cấp cơ sở (First – line Managers): Đưa ra các quyết định tác nghiệp.
 • các người thực hiện (Operators): triển khai những quyết định.

Vai trò của nhà quản trị

 • mẫu vai trò quan hệ tương tác giữa người và người:

– Vai trò tượng trưng: phản ánh như 1 biểu hiện về quyền lực pháp lý, thực hiện nhiệm vụ với tính nghi lễ, hình thức.

– Vai trò người lãnh đạo: khuyến khích, đôn đốc, thúc đẩy cấp dưới hoàn tất nhiệm vụ.

– Vai trò liên kết: Là cái cầu nối, truyền thông, liên kết mọi người trong và bên cạnh tổ chức.

 • dòng vai trò truyền thông:

– Trung tâm thu thập, xử lý thông tin: Điểm trọng tâm trung chuyển, lưu trữ, giải quyết mọi những dòng thông tin.

– đa dạng, truyền đạt thông tin: Chuyển giao những thông tin cho cấp dưới, báo cáo thông tin cho cấp trên.

– Người phát ngôn của tổ chức: Chuyển giao những thông tin sắm lọc cho các người bên bên cạnh siêu thị.

 • dòng vai trò ra quyết định:

– Doanh nhân: Khởi xướng những thay đổi bên trong tổ chức.

– Người giải quyết xung đột: bắt đầu các hoạt động điều chỉnh cần phải có, hòa giải và giải quyết những xung đột.

– Điều phối những nguồn lực: Quyết định phân chia các nguồn lực trong tổ chức cho từng bộ phận hay dự án.

– Nhà thương lượng: vào thương lượng với các đối tác để đem lại ổn định và quyền lợi cho tổ chức

những kỹ năng của nhà quản trị

 • Kỹ năng kiếm được thức (hay kỹ năng tư duy):

– Là khả năng, năng lực tư duy và hoạch định.

– sở hữu khả năng phán đoán tốt.

– Óc sáng tạo, trí tượng tượng cao.

 • Kỹ năng quan hệ (kỹ năng nhân sự):

– Là quá trình làm cho việc, quản lý và dẫn dắt tập thể và khuyến khích.

– những mối quan hệ trong tổ chức.

 • Kỹ năng kỹ thuật:

– Là khả năng thiết yếu để triển khai một công việc cụ thể, trình độ chuyên ngành nghiệp vụ của nhà quản trị.

– quan trọng trong những lĩnh vực khoa học như: kiến trúc, thành lập nên, phân tích thị trường, kế toán, IT….

những cách quản trị

cách quản trị là tổng thể những bí quyết thức gây ảnh hưởng mang thể và với chủ đích của chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị (cấp dưới và những tiềm năng với được của hệ thống) và khách thể quản trị (các hệ thống khác, các ràng buộc của môi trường,..) để đạt được mục tiêu đề ra.

những phương pháp quản trị:

•Quản trị nội bộ doanh nghiệp

•Tác động lên quý khách

•Quan hệ có cơ quan quản lý vĩ mô

•Cạnh tranh mang các đối thủ

•Quan hệ bạn hàng

•Lôi kéo người ngoài siêu thị

những phương pháp quản trị nội bộ nhà hàng

các bí quyết tác động lên con người:

•Phương pháp hành chính

•Phương pháp kinh tế

•Phương pháp tâm lý

các bí quyết gây ảnh hưởng lên những yếu tố khác của doanh nghiệp:

•Mô hình hóa toán học

•Các bí quyết dự báo

•Các cách phân đoạn thị trường

những cách làm hành chính: là dựa tham gia mối quan hệ tổ chức của hệ thống quản trị và kỉ luật của công ty

Nhà quản trị cần nắm vững các đòi hỏi sau:

•Quyết định hành chính chỉ sở hữu hiệu quả cao lúc quyết định đó sở hữu căn cứ kỹ thuật, mang luận chứng toàn bộ về đa số mặt

•Khi tiêu dùng cách hành chính phải gắn chặt quyền hạn của người ra quyết định.

các cách kinh tế: là cách gây ảnh hưởng tham gia đối tượng quản trị thông qua những tiện lợi thực tế để đối tượng quản trị lựa tìm phương án sở hữu hiệu quả nhất

những hướng quản trị bằng phương pháp kinh tế

•Quản trị bằng mục tiêu

•Quản trị bằng định mức

•Quản trị bằng trách nhiệm vật chất

lúc sử dụng những bí quyết kinh tế, phải chú ý các vấn đề sau:

•Việc áp dụng các biện pháp kinh tế luôn gắn ngay lập tức mang việc tiêu dùng các đòn bẩy kinh tế như: giá cả; lợi nhuận; tín dụng, thưởng…

•Phải triển khai sự phân cấp đúng đắn giữa những cấp quản lý

•Cán bộ quản trị buộc phải sở hữu trình độ và năng lực về đa dạng mặt

những cách tâm lý: là cách làm gây ảnh hưởng tham gia tình cảm, nhận thức của người lao động nhằm nâng cao tính tự giác, hết lòng của họ trong công việc.
QUẢN TRỊ khác QUẢN LÝ như thế nào?

Quản lý là giúp tốt việc được giao còn quản trị là làm cho đúng việc, đúng người, đúng thời khắc và địa điểm

Quickhelp

Quickhelp

Giáo sư Phan Văn Trường, chuyên gia cao cấp về đàm phán quốc tế, tư vấn cho Chính phủ Pháp

Quản trị vẫn là 1 yếu điểm của Những cao ốc Việt trong khi đây là một trong Bộ chi tiết kết luận sự sống còn, gia tăng và vững chắc của 1 cao ốc. Xét về góc độ quản trị, theo nhận xét của GS. Phan Văn Trường, nước ta đang ở thời điểm bản lề, “đang đi đến khúc cua, trường hợp vặn sai tay lái mang thể rơi tham gia thế hiểm”.

Ông Trường cho rằng, sắp sẽ buộc phải biến đổi giải pháp khiến cho việc cũ, đổi mới hệ thống lãnh đạo. Cần tạo buộc phải 1 thế hệ lãnh đạo mới bài bản, đã trao nghiệp thì phải quản trị, đừng chỉ quản lý. Bộ người quản lý và dẫn dắt tập thể tới nay đã đạt được thành công phi thường dường như sẽ chỉ còn là câu chuyện của dĩ vãng bởi vì phương án quản lý và dẫn dắt tập thể xưa cũ ko còn yêu thích.

Thế nhưng, chẳng mấy ai hiểu thật rõ thế nào là quản trị, nhiều người vẫn còn lộn lạo giữa quản trị và quản lý. 1 Số người với thể nắm bắt nhưng lại ko chịu nắm bắt hoặc cố tình ko hiểu.

GS. Phan Văn Trường là chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực thương lượng quốc tế và là cố vấn của Chính phủ Pháp về thương mại quốc tế. Ông được Tổng thống Pháp trao tặng Huy chương Hiệp Sĩ Bắc Đẩu Bội Tinh (Chevalier de la Légion d’Honneur) năm 2007.

Tại sự kiện Quản trị hay quản lý. Bộ vấn đề bức thiết của trung tâm thương mại Việt do Hội Quản trị và kiểm soát nội Các (VAMIC) công ty, GS. Phan Văn Trường đã nhắc một câu chuyện như một thí dụ ví von để đưa ra danh sách sự khác lạ giữa quản trị và quản lý.

mang hai con thuyền cộng xuất xứ từ Hải Phòng đến Kuala Lumpur. Con tàu trước tiên của đất nước ta, thuyền trưởng và thuỷ thủ người Việt. Con tàu thiết bị 2 của Malaysia, thuyền trưởng và thuỷ thủ đều là người Malaysia. Trước lúc tàu rời bến, thời tiết cực kỳ đẹp nhưng cả 2 đều biết được rằng sẽ với bão đổ Các trên đường đi trong 6 tiếng nữa.

Thuyền trưởng đất nước ta vội vàng hô hào anh em xuất hành may ra mới ứ bão trong khi thuyền trưởng Malaysia kết luận chưa đi vội, chờ xác định được xác thực đường đi của bão rồi kết luận xuất hành.

Sau 6 tiếng lênh đênh, thuyền nước ta gặp bão, thuỷ thủ buộc phải đánh lộn sở hữu bão. Chung cục cũng tới được Kuala Lumpur mà không hề mang tổn thất về người và tài sản nhưng ai cũng mệt choài. Trong khi ấy, thuyền của Malaysia do mang sự khả năng toán kỹ cần trên đường ko gặp bão, thuỷ thủ ngơi nghỉ thảnh thơi trên boong tàu và cũng chỉ tới muộn hơn nửa ngày.

Thủy thủ của việt nam giữ vững được khủng hoảng, ko để bị thiệt hại, đó là quản lý nhiều năm kinh nghiệm. Thế nhưng thuyền trưởng người Việt lại quản trị kém cực kỳ do sắm sai việc cần trong bão táp đã gây phải thông tin mà viên chức nên quản lý một cách khó khăn. Sau khi tới nơi, thuỷ thủ ngủ 2 ngày 2 đêm vì quá mệt.

“99% cửa tiệm việt nam đang trong tình huống này”, ông Trường khẳng định,

trái lại, tàu của Malaysia không gặp bão, thuỷ thủ không mất sức là do thuyền trưởng cực kỳ giỏi, tìm đúng việc, làm cho đúng việc và đúng thời khắc.

“Người Malaysia chậm hiểu hơn mình đa dạng lắm, giảng giải tới 4 lần mang lúc với người cũng ko nắm bắt trong lúc người Việt đề cập nửa câu đã nắm bắt rồi nhưng nắm bắt xong lại lao đầu vào bão, thỉnh thoảng chỉ là muốn thể hiện rằng cực kỳ đa dạng năm trải nghiệm chiến đấu với bão”, ông Trường nhắc.

“Lấy thí dụ đấy tôi mới thấy thương người Việt mình, cực kỳ nghệ thuật và nhiều năm kinh nghiệm nhưng lúc nào cũng hớt hải, nặng nhọc trong khi người Malaysia nhẹ nhõm dù không siêng năng, là tại vì họ quản trị đúng”, ông nhận định thêm.

Theo ông Trường, quản lý là làm rẻ việc được giao còn quản trị là làm đúng việc nhưng nên mua đúng người, giúp cho đúng thời khắc và địa điểm. Ngoài ra, cực kỳ khó để với thể quản trị thấp. &Amp;Amp;Amp;Amp;Ldquo;Người Việt thường khôn, nhiều năm trải nghiệm buộc phải cứ việc gì giản đơn thì nghĩ là mang lẽ ko đúng. Người ta bảo đi thẳng thì tới nhanh, nhưng mình bàn cãi chán rồi mua con đường ngoắt ngoéo, rồi chết đuối mà chẳng đến được điểm đến”.

nếu khiến cho quản trị rẻ, tìm đúng người, đúng việc, đúng thời khắc và địa điểm thì trường học vận hành trơn tuột, nhân viên thư nhàn. Trong khi đó, phần đông Bộ showroom ông Trường quen biết đều sở hữu nhân viên khiến việc rất nặng nhọc, đấu đá nhau gần như nơi và toàn làm Những việc ko phải của mình.

“Nếu thấy viên chức nhàn nhã thì đó là văn phòng quản trị giỏi, còn nhân viên tai đỏ mặt hằm hằm cuống cuồng làm cho việc, đi hành lang vấp ngã, hồ sơ bay tứ tung thì ấy là một siêu thị quan liêu, chủ toạ ngồi lên đầu viên chức chỉ tay năm ngón trong khi chả hiểu gì, tự cho mình nhận thấy là tòa nhà đang chạy tốt”, ông Trường kiếm được định.

Trong một doanh nghiệp quản trị nhiều năm kinh nghiệm, người lãnh đạo sẽ ko vỗ ngực xưng mình là lãnh đạo. Quản lý và dẫn dắt tập thể mà ko khiến cho gì cả, không buộc phải biết toàn cầu đi về đâu, đó là thảm cảnh.

Quản trị khác quản lý trong rộng rãi tình huống

Theo GS. Phan Văn Trường, quản lý là khiến cho rẻ việc được giao còn quản trị khiến cho đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa điểm. Quản lý áp dụng cách thức còn quản trị ko sở hữu khả năng quá trình mà là chiến lược. Quản lý chế tạo ra nhân viên giỏi còn quản trị cung ứng ra quản lý và dẫn dắt tập thể nhiều năm trải nghiệm. Quản lý với thời gian khả năng còn quản trị ko với thời kì khả năng.

lúc xảy ra xung đột giữa hai viên chức cấp cao chẳng hạn như giám đốc nhân sự và giám đốc kinh doanh, quản lý là phân tích trách nhiệm và xử lý công bằng nhưng người quản trị không phân thắng thua mà mua giải pháp giữ động lực cho cả hai.

Quản lý là chiếc bỏ người với lỗi còn trong quản trị, ví như buộc phải mẫu 1 người giữ một người, người sở hữu năm tới trong công ty sẽ được giữ lại dù người ấy đúng hay sai.

khả năng đây 5 năm, ông Trường đã từng thoáng đãng lần khuyên Các cao ốc đừng khiến hệ thống đánh giá hiệu suất việc làm (KPI). Quản trị là ko lắp đặt KPI tại vì làm phá vỡ vạc động lực của viên chức. Còn quản lý là lắp đặt nghiêm túc và chấm điểm một cách địa điểm triển khai.

ngoại giả, nói như vậy không với tức là phủ kiếm được hiệu quả của KPI, ngoài ra, phải tuỳ vào cái tòa nhà và mô hình buôn bán. Trường hợp văn phòng sở hữu Bộ dây chuyền phân phối sở hữu hàng trăm, ngàn công nhân, làm mãi một việc, với người dễ dàng người chậm, người rẻ người kém thì KPI sẽ mang ý nghĩa.

Nhưng mang Những doanh nghiệp chuyên về dịch vụ, đòi hỏi sự sáng tạo, ko lặp đi lặp lại trên dây chuyền thì KPI hoàn toàn không dễ sử dụng bởi nó sẽ kìm hãm sự sáng chế.

lúc nâng cao lương, quản lý sẽ luôn công bằng. Thế nhưng, thay vì công bằng thì người quản trị tại chú tâm vào động lực. Sắc sảo quản trị của ông Trường là thiếu công bằng 1 chút để cả 2 người với cùng kết quả khiến cho việc như nhau, đều đi vào khuôn tạo động lực.

tức là, dù đều mang kết quả như nhau nhưng một người sẽ được ca ngợi ngợi và thưởng cao hơn, 1 người khác sẽ được nhận xét là chưa thấp lắm, nhất thiết tìm hầu hết cơ hội cho năm sau. Như vậy, 1 người sẽ hừng hực khí thế vì được ca ngợi thưởng còn một người cũng sẽ nỗ lực để đạt kết quả phải chăng hơn bởi vì sếp rất ưa chuộng.

“Khi khuyến khích thì cần tạo một tí bất công theo 1 phương pháp tinh xảo thay bởi vì năm nào cũng thế, ai cũng như nhau”, ông Trường đề cập.

khi tuyển nhân viên, thái cơ hội của người quản lý là coi việc đón tiếp nhân viên là trách nhiệm của Những phận nhân sự. Còn người quản trị sẽ đón tiếp từng viên chức, dù ở cấp thấp nhất, để họ được gia tăng thành thành viên của 1 gia đình. Dù sở hữu người làm cao, người khiến cho phải chăng nhưng đều là người 1 nhà, không phân biệt yêu thương, chỉ phân biệt về chức năng công việc.

với Bộ văn phòng quy mô to, nhân sự quá đông thì lãnh đạo nên mang người đại diện chào mừng nhân sự mới, nhưng phải sắm lựa người đại diện, không thể là Các người phụ tá nhân lực sơ sài.

Từ Bộ ngày đầu mới tham gia, người làm quản trị đề nghị cho viên chức mới kiếm được thức rằng có thể có ngày rời trung tâm thương mại và ngày ấy ko cần run sợ, thôi việc là do ko còn phù hợp, ko còn động lực. Khi viên chức đã không còn thích hợp thì buộc phải cho họ nghỉ việc dễ dàng gọn, không bịn rịn, kết thúc tức thị mở ra năm kế tiếp mới cho nhau nhưng cần mang thời gian để họ chuẩn bị nghề nghiệp, phải mang chế tính thưởng xứng đáng, để lúc họ ra đi ko quay đầu lại chửi, bởi quản lý và dẫn dắt tập thể đàng hoàng thì cớ sao họ ko đàng hoàng.

khi họ đã rời đi thì vẫn là người của gia đình, vẫn được mời tới Bộ sự kiện lớn của nhà hàng bởi khả năng tuy đã hết nhưng tình cảm vẫn còn ấy.

lúc sở hữu 1 công ty cộng ngành phá sản, người quản lý sẽ chỉ lấy lại viên chức chuyên nghiệp của nhà hàng kia còn người quản trị sẽ tìm cách giải quyết sáp nhập hai cao ốc, cùng doanh số, lợi nhuận, nhân lực, cấu tạo lại để hùng mạnh hơn.

Quản lý và quản trị còn khác nhau về tầm nhìn. Khi quản lý và dẫn dắt tập thể Bộ doanh nghiệp, luôn buộc phải hướng tới số 1, số 2 chỉ là nghĩ suy “vớ vẩn”. Nếu ko là số 1 toàn cầu thì là số một khoảng trống, giả dụ ko là số một khu vực thìa là số 1 trong nước, không là số một nội địa thì là số 1 của 1 vùng… Thế nhưng lưu ý là với mong ước nhưng phải mang lịch trình để tạo động lực cho viên chức tìm hầu hết cơ hội tại vì ước mong ấy.

Quản trị ở việt nam còn yếu do không mang chiến lược, không sở hữu tầm nhìn. Quản trị trong chiến lược phát triển không Bộ tạo khả năng cho ý thức khởi nghiệp mà còn tạo động lực sáng tạo để tạo sự khác lạ dựa trên sự riêng biệt và điểm mạnh của chính mình. Rộng rãi siêu thị đất nước ta hiện chỉ đang tạo sự khác biệt bằng giải pháp khuyến mãi, giảm giá nhất là về nông nghiệp trong lúc đây là một ngành tạo sự khác lạ tương đối dễ.

“Bill Gate khi mang trong tay 3.000USD sau khi vay mượn để khởi nghiệp chỉ mới 18 tuổi đã mơ tăng cường thành số một toàn cầu. Chúng ta không tạo được sự ổn định giả dụ cứ giữ giấc mơ như hiện tại – tìm cho con mẫu xe máy”, ông Trường đưa ra danh sách.

ngoại giả, kể như vậy không sở hữu tức thị chỉ với quản trị mà bỏ qua quản lý. Đây vẫn là 2 định nghĩa khác nhau. Quản lý và dẫn dắt tập thể chẳng phải lúc nào cũng là người làm quản trị bởi sở hữu Các người lãnh đạo chỉ tồn tại để thực hiện việc làm quản lý.

Chẳng hạn, đối sở hữu ông Trường, Những giám đốc chi nhánh ở cửa hàng ông từng lãnh đạo là Bộ quan võ, là Các người quản lý. Trong một đại cao ốc, 1 siêu tập đoàn với Các chi nhánh, giám đốc của từng chi nhánh mang một việc độc nhất là quản lý việc sản xuất theo mục tiêu. Lúc này, họ là người quản lý.

Comment closed!