Kiến thức xã hộiNo Comments

Các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam hiện hành có những khái niệm khiến nhiều người không hiểu rõ được. Ví dụ như nghị định là gì? Nghị định đề cập đến vấn đề gì? Cùng chúng mình tìm hiểu về nghị định là gì nhé.

Nghị định là gì?

"<yoastmark

Khái niệm Nghị định là văn bản thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam. Trong đó nghị định là văn bản do chính phủ ban hành dùng để hướng dẫn luật. Hoặc quy định những việc phát sinh mà chưa có luật hoặc pháp lệnh nào điều chỉnh. Chính phủ ban hành nghị định. Để quy định những quyền lợi và nghĩa vụ của người dân theo Hiến pháp và Luật do Quốc hội ban hành.

Văn bản quy phạm pháp luật được hiểu là  văn bản có chứa quy phạm pháp luật. Được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

Nội dung của nghị định

Nội dung của nghị định

Nội dung của nghị định

Thông thường nghị định sẽ thường đề cập đến các vấn đề sau đây:

Các điều, khỏan, điểm được giao trong Pháp luật, nghị quyết của Quốc hộ. Pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường trực Quốc hội hoặc Chủ tịch nước.

Các biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước. Các biện pháp để thực hiện chính sách kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính, tiền tệ, ngân sách, thuế, dân tộc, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, đối ngoại, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, viên chức, quyền, nghĩa vụ của công dân và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành của Chính phủ.

Những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của từ hai bộ, cơ quan ngang bộ trở lên; nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc  Chính phủ và các cơ quan khác thuộc thẩm quyền của Chính phủ;

Vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội . Nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật . Hoặc pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh, tế, quản lý xã hội. Trước khi ban hành nghị định này phải được sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Hy vọng với bài viết trên đây, Super Sytem Band đã cũng cấp cho bạn kiến thức về vấn đề cơ bản của văn bản quy phạm pháp luật nhé.

 

XEM THÊM: Việt vị là gì?

 

Comment closed!