Kiến thức xã hội2 Comments

bổ sung hay bổ xung, sơ suất hay sơ xuất

“Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”, các cụ nói cấm có sai. Bổ sung hay là bổ xung? Xơ suất hay là xơ xuất? Đố các bạn biết đâu là đúng đấy!

bổ sung hay bổ xung, sơ suất hay sơ xuất

Xem thêm: Dùm hay giùm mới đúng đây?

Bổ Xung Hay Là Bổ Sung Thì Đúng Chính Tả?

Rút ra sau nhiều quan điểm, ta có thể thấy được bổ sung là đúng chính tả. Còn bổ xung là sai.

Bởi lẽ

Từ sung có nghĩa là thêm vào, chụm vào. Ví dụ như sung công quỹ nghĩa là thêm vào công quỹ. Sung trận nghĩa là thêm quân vào trận.

Còn từ xung có nghĩa là tỏa ra. Như xung phong là xuất quân, xung khắc là sự việc không hợp được với nhau.

Bổ sung là một động từ chỉ hành động thêm vào một thứ gì đó. Ví dụ như bổ sung nhân lực là thêm người vào làm công việc này.

Vậy bổ sung là từ đúng. Còn bổ xung là từ sai, không có trong từ điển. Các bạn cần chú ý khi viết. Bởi nhiều từ ngày nay khi nói được giảm âm nên na ná nhau, dễ dẫn đến sự nhầm lẫn khi viết văn.

Sơ Suất Hay Sơ Xuất

Cũng tương tự như bên trên, hai từ xuất và suất có nghĩa khác hẳn nhau. Dẫn đến sự sai lệch về nghĩa nếu mọi người dùng sai từ.

Ví dụ, xuất có nghĩa là đưa ra, cho ra. Nếu khi nào dùng từ với ý nghĩa đưa ra thì là từ xuất. Ví dụ xuất trận ( đi ra chiến trường); xuất hàng (đưa hàng ra); xuất hiện (hiện ra), xuất hành (ra đi)…

Hay thậm chí là nội bất xuất, ngoại bất nhập nghĩa là trong không ra được, ngoài không vào nổi.

Còn suất là một đơn vị. Đây là một danh từ. Ví dụ Suất cơm (một phần cơm); suất sưu (phần thuế thân được bổ cho một người nam giới từ tuổi trưởng thành dưới chế độ cũ), suất ruộng khoán (phần ruộng khoán chia cho một nhân khẩu hoặc một lao động).

Với cách hiểu như vậy “sơ suất” là phần thiếu sót nhỏ nên phải được viết với nghĩa của từ suất nghĩa là sơ suất là cách viết đúng.

bổ sung hay bổ xung, sơ suất hay sơ xuất, addition

Bổ sung tiếng anh

Bổ sung trong tiếng anh là:

Add: động từ

Addition: danh từ

Đi tới: Phẩm chất là gì?

 

Comment closed!